آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
در ماجرایی شبیه لایو پسر 14 ساله کدام بیشتر مقصر است؟
خانواده
55.7%

مدرسه
16.46%

فضای مجازی
27.85%

تعداد کل آراء : ۷۹